O badaniach

Idea badania

Inspiracją do kontynuacji niniejszych badań było duże zainteresowanie wynikami poprzednich badań przeprowadzonych w 2010 oraz niesłabnące analizowanie rezultatów badań The Standish Group przeprowadzane w Stanach Zjednoczonych od 1985 r. Badanie te miały na celu określenie kluczowych czynników decydujących o sukcesie bądź porażce projektu informatycznego. Wyniki badań The Standish Group obnażyły poważny problem jakim jest niska efektywność projektów informatycznych. W zależności od roku, w którym badanie było przeprowadzane odsetek projektów kończących się sukcesem wahał się między zaledwie 16 a 29 procent. Raport The Standish Group wskazywał także kluczowe czynniki sukcesu projektów informatycznych na rynku USA.

Podobne badania prowadzone w innych krajach również wskazywały na niską efektywność realizacji projektów informatycznych. Co ciekawe jednak wnioski dotyczące kluczowych czynników sukcesu projektów różniły się w zależności od kraju, w którym prowadzono badania.

Zasadnym zatem wydaje się przeprowadzenie podobnych badań także i w naszym kraju. Pozwolą one na wyciągnięcie konstruktywnych wniosków uwzględniających różnice kulturowe oraz specyfikę polskiego rynku IT.

Cel badania

Badanie ma na celu poprawę efektywności polskich projektów informatycznych poprzez usprawnienie elementów zarządczych o szczególnym znaczeniu dla sukcesu projektu. Badanie pozwoli wyszczególnić czynniki o kluczowym znaczeniu dla projektów IT różnych typów i dla różnych branż.

Przedmiot badania

W badaniu prosimy o udzielenie informacji na temat projektu zakończonego, trwającego lub przerwanego.
Niezależnie od jego wielkości oraz tego czy zakończył się on sukcesem czy porażką.

Możliwe jest udzielenie informacji o wielu projektach, poprzez wielokrotne wypełnienie kwestionariusza, do czego oczywiście zachęcamy, szczególnie tych respondentów którzy mają taką wiedzę i doświadczenie.

Adresaci badania

Badanie kierowane jest do instytucji publicznych (rządowych i samorządowych) oraz organizacji branżowych, firm oraz organizacji IT, które realizują projekty Informacyjne jako wykonawcy, zamawiają projekty informacyjne jako beneficjenci lub są ich interesariuszami.

Badaniami ankietowymi planujemy objąć kilka tysięcy respondentów a oczekiwaną liczbę uzyskanych poprawnych ankiet szacujemy na poziomie kilkuset.

Cele badań

1.Doskonalenie zarządzania projektami na podstawie doświadczeń z prowadzenia polskich projektów informacyjnych kończących się sukcesem i niepowodzeniem

2.Zbadanie czynników wpływających na usprawnienie elementów zarządczych, korzyści biznesowych i wykorzystanie technologii o szczególnym znaczeniu dla sukcesu projektu.

3.Publikacja i prezentacja wyników badań podczas konferencji, w celu rozpropagowania dobrych praktyk oraz zwiększania zainteresowania beneficjentów i wykonawców profesjonalnym zarządzanie projektami IT.

4. Zbudowanie bazy wiedzy dobrych praktyk zarządzania projektami informacyjnymi w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę i znaczenie zarządzania ryzykiem projektów oraz znaczenie roli organizacji branżowych PM.

Korzyści płynące z badania

Kluczowe jest dla nas aby wnioski wyciągnięte z badania przyniosły rzeczywiste korzyści dla polskiego rynku IT, dlatego szczególny nacisk kładziemy na transfer wiedzy z powrotem do środowiska biznesowego. Dlatego też mamy nadzieję, że inicjatywa  Polskiego Towarzystwa Informatycznym zyska wsparcie i realną pomoc w kraju organizacjami zrzeszającymi praktyków zarządzania projektami – Stowarzyszeniem Project Management Polska oraz Project Management Institute Wroclaw Branch.

Jesteśmy przekonani, że mając takie wsparcie niniejsze badania zakończą się sukcesem i przyniosą wymierne korzyści.

Wyniki badania

Raport zawierający wnioski z badań zostanie udostępniony osobom biorącym udział w badaniu. Aby uzyskać dostęp do raportu prosimy o wypełnienie kwestionariusza oraz o podanie adresu email.

Podanie adresu email jest opcjonalne. Jeżeli nie podadzą Państwo adresu poczty elektronicznej to Państwa odpowiedzi pozostaną w pełni anonimowe. Adresy poczty elektronicznej chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i wykorzystywane będą wyłącznie do komunikacji Organizatorów z Państwem w celach związanych z realizacją badania i udostępnieniem jego wyników.